BELMET97 d.o.o.
Hrvatskog proljeća 34
10040 Zagreb
HRVATSKA / CROATIA

tel: +385 / 1 / 2959 900
fax: +385 / 1 / 2959 910
info@belmet97.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak, 8-16h

Fluke CorporationMetrelDehnFluke NetworksWTWKimo InstrumentsTektronixYokogawaMRU

Umjeravanje i servis

SERVIS:
Tvrtka BELMET97 d.o.o. jamči servisno-tehničku podršku za kompletan prodajni program, unutar i van garantnog roka, kao i dobavljivost rezervnih dijelova u vremenu od minimalno 5 godina nakon prestanka proizvodnje određenog uređaja.
Jednostavniji popravci vrše se u Zagrebu, dok se zahtjevniji popravci i kalibracije uređaja vrše u servisnim centrima samog proizvođača.

UMJERAVANJE:
Tvrtka BELMET97 d.o.o. u mogućnosti je obaviti umjeravanje/verifikaciju i kalibraciju svih instrumenata iz prodajnog programa preko naših partnera – ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija, kako bi omogućila korisniku da dobije umjeren instrument prigodan za uporabu u zakonskom mjeriteljstvu odmah nakon isporuke.
Za instrumente iz FLUKE prodajnog programa nudimo umjeravanje po znatno povoljnijim cijenama, ukoliko se kalibracija naruči prilikom kupnje instrumenta.

 

O MJERITELJSTVU OPĆENITO:

PRVO I PONOVNO OVJERAVANJE MJERILA
Sva mjerila koja se koriste u području zakonskog mjeriteljstva moraju imati valjanu ovjernicu ili valjani ovjerni žig. Prije stavljanja u promet svako se pojedinačno mjerilo ispituje. Ukoliko mjerilo udovoljava zahtjevima navedenim u tipnom odobrenju, ispravnost se mjerila označava utiskivanjem propisanog žiga ili stavljanjem naljepnice u obliku žiga slijedećeg oblika:

 

MJERITELJSTVO - OPĆI PRIKAZ

 

Mjeriteljstvo se može podijeliti na: znanstveno, tehničko i zakonsko mjeriteljstvo.
- Znanstveno mjeriteljstvo ostvaruje etalone za pojedine fizikalne veličine i razvija nove mjerne metode.
- Tehničko mjeriteljstvo bavi se mjerenjem pojedinih fizikalnih veličina, razvojem mjerila i mjernih tehnika.
- Zakonsko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koje je regulirano propisima kako bi se osigurala odgovarajuća razina jerodostojnosti rezultata mjerenja kod postojanja sukoba interesa ili gdje netočnost rezultata mjerenja može nepovoljno utjecati na pojedinca ili društvo.

Mjeriteljska je djelatnost u Republici Hrvatskoj regulirana Zakonom o mjeriteljstvu (NN 163/2003.). Za provedbu Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti i za nadzor nad njegovom provedbom mjerodavan je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM). Temeljna mjeriteljska djelatnost je osiguranje mjeriteljske sljedivosti kao preduvjet usporedivosti rezultata mjerenja. Zadaci zakonskog mjeriteljstva se ostvaruju umjeravanjem etalona i ispitivanjem ispravnosti mjerila. Ispitivanje ispravnosti mjerila sastoji se od ispitivanja tipa mjerila, ispitivanja i ovjeravanja mjerila te ispitivanja sukladnosti mjerila s određenim mjeriteljskim zahtjevima ili deklaracijama.

TIPNO ISPITIVANJE MJERILA
Tipno ispitivanje mjerila regulirano je > Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine", br. 82/02). Proizvođač ili uvoznik mjerila dužan je prije stavljanja mjerila u promet podnijeti DNZM-u zahtjev za ispitivanje tipa mjerila. Ako ispitivani tip mjerila udovoljava propisanim mjeriteljskim zahtjevima, DZNM za takav tip mjerila izdaje rješenje o odobrenju tipa mjerila. Temeljem tog tipnog odobrenja mjerilo se može proizvoditi ili uvoziti te koristiti u području zakonskog mjeriteljstva. Tip mjerila koji udovoljava mjeriteljske zahtjeve za određenu vrstu mjerila dobiva službenu oznaku (npr. za vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti (III) službena oznaka je HR M-3-x, gdje je x redni broj tipnog odobrenja). S tom službenom oznakom mjerilo se može proizvoditi ili uvoziti i staviti u promet, odnosno koristiti u području zakonskog mjeriteljstva.

ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI MJERILA
Sva mjerila koja se koriste u području zakonskog mjeriteljstva podliježu obveznom mjeriteljskom nadzoru.
> Naredba o vrstama mjerila za koja se provodi mjeriteljski nadzor ("Narodne novine", br. 100/03, NN br. 124/03) propisuje djelatnosti u kojima je obvezan mjeriteljski nadzor mjerila. Mjerila koja se koriste za nadzor tehnološkog procesa, znanstveno-istraživački rad, obrazovni proces, kao izložbeni uzorci ili za osobnu uporabu ne podliježu obveznom mjeriteljskom nadzoru. Imatelj takvog mjerila može provjeriti njegovu ispravnost tako da zatraži ispitivanje sukladnosti mjerila s deklaracijom proizvođača, nekom normom ili kojim drugim mjeriteljskim zahtjevima.

PRVO I PONOVNO OVJERAVANJE MJERILA
Sva mjerila koja se koriste u području zakonskog mjeriteljstva moraju imati valjanu ovjernicu ili valjani ovjerni žig. Prije stavljanja u promet svako se pojedinačno mjerilo ispituje. Ukoliko mjerilo udovoljava zahtjevima navedenim u tipnom odobrenju, ispravnost se mjerila označava utiskivanjem propisanog žiga ili stavljanjem naljepnice u obliku žiga slijedećeg oblika:

Oblici žigova propisani su > Naredbom o žigovima i ispravama kojima se ovjerava ispravnost mjerila ("Narodne novine", br. 25/02, NN,br. 101/02, NN, br. 105/02)

 

Za prvo ovjeravanje mjerila odgovoran je proizvođač, uvoznik mjerila, odnosno zastupnik strane tvrtke ako se mjerilo stavlja u promet s konsignacijskog skladišta
Valjanost ovjere vremenski je ograničena. Ovjerno je razdoblje propisano
> Naredbom o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove
primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila ("Narodne novine" br. 154/04). Ponovno ovjeravanje se provodi npr. za utege razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1, M2 i M3 svake 2 godine, vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti I, II, III i IIII najvećeg vaganja do 9000 kg svake 2 godine, za protočna mjerila hladne vode - vodomjere do 10 m3/h svakih 5 godina, za plinomjere od 8 do 16 godina, za brojila električne energije od 8 do 16 godina itd.

Za ponovno ovjeravanje mora se brinuti imatelj mjerila. Ponovno ovjeravanje mjerila provodi se u sjedištima Odsjeka mjeriteljskih poslova (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek), privremenim centrima za ovjeravanje mjerila, prostorijama ovlaštenih pravnih osoba, prostorijama ovlaštenih servisa za pripremu mjerila i na mjestima ugradnje mjerila.
Odsjek mjeriteljskih poslova u suradnji s tržnom inspekcijom periodično organizira ovjeravanje mjerila po većim centrima. Ovjeravanjem mjerila u privremenom centru za ovjeravanje mjerila imatelj mjerila pridobiva na vremenu i time smanjuje troškove ovjeravanja. Mjerilo mora biti očišćeno i pripremljeno za ispitivanje.
Mjerila koja su popravljana, a serviser ima ovlaštenje za pripremu mjerila za ovjeravanje, ovlašteni djelatnici odsjeka mjeriteljskih poslova ovjeravaju u prostorijama ovlaštenog servisa. Zahtjev za ovjeravanje takvih mjerila u prostorijama ovlaštenog servisa podnosi serviser.
> Ovlaštene pravne osobe ovjeravaju pojedine vrste mjerila, za koja su ovlašteni od DZNM, pod jednakim uvjetima kao i odsjeci mjeriteljskih poslova.
Za ugrađena mjerila zahtjev za ovjeravanje podnosi imatelj mjerila. Ovlašteni djelatnici odsjeka mjeriteljskih poslova obavljaju ovjeravanje ugrađenih mjerila na mjestu ugradnje. Isto vrijedi i za posebno osjetljiva mjerila kao npr. analitičke vage. Imatelj mjerila dužan je osigurati pomoćnu radnu snagu i opremu. Nadoknade za ovjeravanje mjerila propisane su > Naredbom o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanje mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija ("Narodne novine", br. 19/03 , NN br.23/03, NN br. 70/03 , NN br. 52/04). Ovjeravanje mjerila u prostorijama Odsjeka mjeriteljskih poslova vrši se svakodnevno. Preporuča se predbilježba termina kako bi se smanjilo vrijeme čekanja.

 

ISPITIVANJE SUKLADNOSTI MJERILA
Ispitivanje sukladnosti mjerila obavlja se u prostorijama ovlaštenih pravnih osoba i ovlaštenih servisa za pripremu mjerila, a za neke vrste mjerila i u laboratorijima odsjeka mjeriteljskih poslova.
Ispitivanje sukladnosti mjerila nije zakonom propisano. U zahtjevu imatelj mjerila mora navesti mjeriteljske zahtjeve (dokument) u odnosu na koji želi da se provede ispitivanje njegovog mjerila (deklaracija proizvođača, norma i sl.). Ako mjerilo udovoljava traženim zahtjevima, na mjerilo se stavlja naljepnica slijedećeg oblika:

 

Na poseban se zahtjev izdaje potvrda o sukladnosti mjerila. Ovakvu potvrdu imatelj mjerila mora posjedovati kod dokazivanja sustava kakvoće.


UMJERAVANJE ETALONA
Etaloni koji se koriste za ovjeravanje mjerila, odnosno za prenošenje vrijednosti koje mjerne veličine na druga mjerila moraju biti umjereni.
Umjeravanje etalona obavlja se njegovim uspoređivanjem s etalonom veće mjeriteljske kakvoće, tj. prava vrijednost fizikalne veličine prenosi se s međunarodnog etalona na primarni etalon, s primarnog na sekundarni, a sa sekundarnog etalona na radni.
Zatim se radni etaloni mogu koristiti za ispitivanje ispravnosti mjerila. Lančanim uspoređivanjem od međunarodnog etalona do radnog osigurava se mjerna sljedivost. Umjeravanje se mjerila obavlja u laboratorijima Zavoda i akreditiranih pravnih osoba (HR EN ISO/IEC 17025). Kad u Republici Hrvatskoj ne postoji mogućnost umjeravanja etalona, umjeravanje se mora obaviti u nekom stranom laboratoriju ovlaštenom od institucije koja je u toj državi mjerodavna za zakonsko mjeriteljstvo. Umjerenim etalonima se izdaje umjernica i označuje se naljepnicom:


 

Valjanost umjeravanja vremenski je ograničena. Za etalone koji se koriste za umjeravanje etalona umjerno je razdoblje propisano Naredbom o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila ("Narodne novine", br. 50/96).

MJERITELJSKI LABORATORIJI

>> Ovlaštene pravne osobe su osposobljene i ovlaštene za ovjeravanje etalona i za ispitivanje ispravnosti mjerila za određenu fizikalnu veličinu, u određenom području te fizikalne veličine i za određenu točnost mjerenja.
>> Ovlašteni servisi ustupaju radne prostorije i opremu ovlaštenim djelatnicima Zavoda za ispitivanje ispravnosti i ovjeravanje mjerila. Vlasnici takvih servisa su obično proizvođači ili uvoznici mjerila, serviseri ili prodavači energenata (voda, struja, plin).

 

Izvor:
'DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO'